ශක්ති සම්පන්න රාජ්‍යයක්-අපේ ම ව්‍යවස්ථාවක්

කාලීන දේශපාලන

අපේ මතවාද

English Column

කලා සාහිත්‍ය

කවි

9/21/2020

Defeating unseen foreign forces, our key objective - Yuthukama Chief

කතෘ:යුතුකම     9/21/2020   No comments

Yuthukama Organisation President and SLPP national list parliamentarian Gevindu Cumaratunga in an interview with the Sunday Observer discussed the future role of the organisation which played a pivotal role in electing President Gotabaya Rajapaksa to office and later securing a two-thirds for the Government.

“The 19th amendment was also flawed due to the ad-hoc amendments brought in during the third reading of the committee-stage debate. We don’t want the same predicament to befall the 20th amendment,” he said outlining his stance on the new Constitutional amendment in the offing.

Q. Yuthukama was a major force behind the election of the current president and the government. Do you think your role is over now, since the organisation’s primary mission has been accomplished? What would be the future role of the ‘Yuthukama’ organisation?

A. The ‘Yuthukama’ organisation was given birth, after the change of government in 2015, which we believe is a direct result of external manipulations.Our key objective was to defeat that unseen foreign forces. Gotabaya Rajapaksa’s victory and securing two-thirds majority for the government was compulsory to achieve our objectives. But there are bigger expectations for forming ‘Yuthukama’. That is to re-establish a society which values justice and morals, a righteous society.

We were more worried and alarmed about the strategy used to defeat Mahinda Rajapaksa in 2015 than his defeat itself. For example the construction of the Southern highway was completely portrayed as a means of corruption, creating a public opinion against those behind this public centric development project.

The people were made to forget about its numerous advantages for the masses. We are not against investigating corruption but unfair labelling and baseless allegations cannot be condoned. The 2015 election campaign by the then Opposition which was full of jealousy and vengeance, was harmful to the whole society.

Former President Maithripala Sirisena’s victory through conspiracy was portrayed as a huge achievement. But the best lessons in our history didn’t come that way. Prince Gemunu openly criticised his father King Kavantissa’s attitude towards invaders and endured many hardships as a result.

Keppetipola Disawe too officially handed back the army and the weapons which were officially under his command to the Colonial rulers before defecting to save his people. He lost his battle but for us he is a real hero. This teaches us that winning is not always heroism. For us, it is not only the goal – the path too is vital.

Unlike the West which is always about winning their own rights, our world revolves around responsibility (yuthukam) towards others. This attitude paid huge dividends during the Covid 19 pandemic.

UN has a Rights Charter, in our Constitution also there is a chapter on rights. We believe that our Constitution must also have a chapter on responsibility.

So we believe our role is not limited to electing the president and the government. We have a long way to go to create a disciplined and a humane society within this country. We believe even in a small way, we can be an example to the world too.

Q. How do you plan to work with the government in the future?

A. The society has a negative attitude towards the people’s representatives, they are being accused of not having a set policy or a firm opinion on any issue. People think that they can be bought over by the sitting government or by various foreign forces. We hope to change this attitude by standing for principles.

We will strive to be a bridge between the people and the leaders, mediate with the government on issues affecting the people and direct it on the right path.

All actions of the 2015 government, was choreographed by foreign forces. The Geneva resolution and other ill conceived agreements were forced upon the country.

We will play a constructive role to help the government in its good deeds such as the project to train and employ 100,000 youth of low income families while constructively criticising the actions that need revisiting. We will try to create knowledge and awareness of what has to be done. The employment project for low income families will transform our society.

We don’t believe that ‘Yuthukama’ is also a 100 percent perfect outfit, we will have shortcomings too. But our aim is to correct ourselves, to be an example to the society.

Q.There is a lot of emphasis on the President - as a person who will protect Buddhism and the Sinhala community. Do you think too much emphasis on that will lead the other communities to doubt genuine intentions of the government which in turn will pave way for more Saharans and Prabhakarans to come by?

A. Protecting Sinhala Buddhists does not mean that he will work against minorities. We want to save our traditional way of life from imperialist elements and not from the minorities here. That has to be made clear. The Tamil speaking people are not our enemies.But some arguments of Tamil politicians are very unfortunate. During a recent interview with a TV presenter MP Sumanthiran said he was not discriminated in working as a lawyer since the language in the Supreme Court was English.

I felt very sad to hear his response. He went to Royal College in Colombo and was fortunate to be able to work in English but what about the other rural, Tamil youth? Some Tamil politicians say that they had a kingdom in Jaffna and the Colonial rulers handed over that land to Sinhalese before leavingthe country. If they believe this story, they should be angry with the British rulers and the English language shouldn’t they?

Most of the Sinhala Buddhist forces have united to elect Gotabaya Rajapaksa to office this time. It is time for all communities to unite and come together. Respect should be a two way thing. It is unfair to ask Sinhalese to respect them when they desecrate our monuments and national assets. Shouldn’t all Sri Lankans admire Tissa Wewa, Ruvanweliseya?

The SLFP, after two decades has been able to elect an MP from Jaffna district in the last election. It is a good trend. There is a misconception, that Tamil people left mainstream politics after Sinhala was made the official language and the introduction of the quota system to universities. These are all myths. In 1956, the SLFP government made Sinhala the official language, but till his assassination in 1976, SLFP member Alfred Duraiappah was Mayor of Jaffna. In the 1982 Presidential election, the highest votes from the Jaffna district was obtained by SLFP candidate Hector Kobbekaduwa. These examples show that the ordinary Tamil people had no hard feelings against the steps taken to de-colonise our country.

Q. What is your view on the issues of the Tamil speaking people?

(Justice Paranagama of the Disappearances Commission at the conclusion of the Commission’s months long ‘hearings’ said if the Tamil people are given proper solutions to their issues, which are very basic, they will never be a cat’s paw of any extremist/political force.)

A.We agree that there are common issues for all the people. but we must find out whether the Tamil speaking people have specific issues. Of course, the people in the North and the East who had to bear the brunt of the 30-year battle against terrorism have specific shortcomings.For example, I don’t understand why Sumanthiran can embrace English language but resent Sinhala, a national language of his own country. If that is the attitude, we will never be able to find unity and harmony.

As far as the university quota system is concerned at one point the Jaffna district had more schools with GCE Advanced Level science classes than even in the Colombo district. In the 1980s Anuradhapura, the biggest district had only two such schools. How many schools with Science stream are there in Colombo city itself?

This disparity led to the quota system being introduced for university admission. It not only affected the Jaffna district, it affected Colombo as well. There is no communal facet to this issue.

This system was not intended to deprive the Tamils in the North, in contrary, it helped the Batticaloa district in the East to send more Tamil students to the university. Karuna Amman in an interview with India’s Frontline magazine acknowledged this fact.

They must realise terrorism and separatism brought about nothing but destruction and an entire generation was lost as a consequence.We are ready to share equal rights with them but if they put forward unreasonable demands then we will be compelled to respond.President Gotabaya Rajapaksa did not hesitate to express that stance and we respect him for that.

Q. Yesterday the Cabinet spokesman said the government accepts the ownership of the original 20-A Bill, any amendments, will be accommodated at the committee stage debate which is the proper procedure in case of a constitutional amendment. Your comments?

A. We regret that stance of the government.

Q. Could you elaborate on your answer?

A. As a government the intention should be to present a flawless amendment to the constitution. It is true that the proposed law can be changed before enactment in Parliament. The 19th amendment was also flawed due to the ad-hoc amendments brought in during the third reading of the committee-stage debate. We don’t want the same predicament to befall the 20th amendment. The then Attorney General submitted last minute amendments while it was challenged at the Supreme Court.

This will be a bad precedent. Though the Yahapalana government cheated there are good features in the 19th amendment. We should preserve them. As much as the 19th amendment was flawed, the complete abolition of the 19th amendment will take it back to the dictatorial constitution of J.R. Jayewardene and various amendments that are even worse.

Q. You said you met the President and the Prime Minister on the 20-A. Would you like to comment on what transpired at these meetings?

A. At the Parliament group meeting, we conveyed to the Prime Minister the need to discuss the Bill before finalising it.On Friday, at the party leaders meeting the PM appointed a committee to study and make recommendations on the controversial aspects of the amendment.In parallel, the members of the Yuthukama Organisation and National Joint Committee met the President and we expressed our stance. President agreed to revisit the Bill before presenting it to Parliament.

The 1977 Constitution is designed to safeguard the UNP and that government. All the amendments thereafter also strived to consolidate power for the government in office.

We accept that the Constitution can’t be corrected by ad hoc amendments. One of the major promises of the Yuthukama Organization in the President Rajapaksa’s campaign trail, was to undo constitutional flaws and put away this ‘time-bomb’ for good. We said the present constitution should be completely replaced. People gave our Government a 2/3rd majority and they are hoping for a new beginning, a new constitution.

 Sunday Observer - 2020/09/21

යුතුකම සංවාද කවය
www.yuthukama.com

ඔබේ මනාපය රට වෙනුවෙන් කැපවුනු යුතුකම සංවාද කවයේ ෆේස්බුක් පිටුවේ ලකුණු කරන්න. (Like us on facebook)
https://www.facebook.com/yuthukama

8/28/2020

20 වන සංශෝධනයට පෙර දූරදර්ශීව හිතා බලන්න - බුද්ධශාසන කාර්‍යසාධක මණ්ඩලය ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලයි..

කතෘ:යුතුකම     8/28/2020   No comments
20 වන සංශෝධනයට පෙර දූරදර්ශීව හිතා බලන්න
- බුද්ධශාසන කාර්‍යසාධක මණ්ඩලය

අර්බුදකාරී හා ව්‍යාකූල තත්ත්වයෙන් පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනුවට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙහි දීත් පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයෙහි දීත් ජනතාවට ප්‍රතිඥාවක් ලබාදීම පිළිබඳව පළමුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රධාන රජයට අපගේ ප්‍රසාදය පිරිනමමු. ජනතාව විශිෂ්ට ජනවරමක් ඔබතුමාට ලබා දුන්නේ ඒ අරමුණ පෙරදැරිවය.

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අවලංගු කොට ඒ වෙනුවට 20 වැනි සංශෝධනයක් ගෙන ඒමට රජය අදහස් කරන බව රජයේ නිවේදන මගින් දැන් ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත. වර්තමාන ව්‍යවස්ථාවෙන් රටේ නිර්මාණය වී ඇති ව්‍යාකූල තත්ත්වය නොපමාව නිවැරදි කළ යුතු බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. මෙම ව්‍යාකූල තත්ත්වයට හේතුව 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පමණක් නොවේ. පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කර ඇති සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය මෙන්ම 13 හා 16 වැනි සංශෝධන ඇතුළු විටින් විට ගෙන එනු ලැබූ නානාවිධ සංශෝධනවලින් ලංකාවේ ඒකීය භාවයට, මහජන සාමයට, භෞමික අඛණ්ඩතාවට හා ජාතික ආරක්ෂාවට සිදුව ඇත්තේ බලවත් තර්ජනයකි. එබැවින් මේ සියල්ල වහා නිවැරදි කළ යුතුව ඇත.

නොබෝ දිනකින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමේ අදහසක් ද ඇති බව වාර්තා වේ. දැනට අවුරුදු 03ක් පුරා පළාත් සභා නොමැතිව රාජ්‍ය පාලනය සිදු විය. පළාත් සභා පවත්වා ගෙන යෑම ශ්‍රී ලංකාවට දැරිය නොහැකි වියදමක් පමණක් නොව, රාජ්‍යයේ පැවැත්මට ද බලවත් තර්ජනයකි. පළාත් සභා ව්‍යහුයක් පවත්වාගෙන ගිය ද එය වහා ප්‍රතිව්‍යුහගත විය යුතුය. උතුරු පළාත භාර මහ ඇමැති පාලනය කරන පළාත් පොලිසියක් පිහිටුවීමට 13 වැනි සංශෝධනයේ 09 වැනි උපලේඛනයේ 01 වැනි පරිශිෂ්ඨයෙන් විධිවිධාන සලසා ඇත.
එහිම 02 වැනි පරිශිෂ්ඨයට අනුව පළාතක් තුළ පිහිටි ඉඩම් කැබල්ලක් පුරවැසියකුට හෝ පූජනීය ස්ථානයකට ලබා දීමට පළාත් සභාවේ එකඟතාව ලබා ගත යුතුව ඇත. ඓතිහාසික හා පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක හා වාර්තා පිළිබඳ විෂයය ද පළාත් සභා ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වී ඇත. 16 වැනි සංශෝධනය මගින් උතරු-නැගෙනහිර දෙපළාත්වල පරිපාලන භාෂාව ලෙස සිංහල භාෂාව නොපිළිගැනේ. උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන ද 13 වැනි සංශෝධනයෙන් හඳුන්වා දී ඇත.

පළාත් සභාවකට නීතිය හා සාමයට අදාළ පළාත් සභා ලැයිස්තුවේ විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් නීති පැනවීමට හැකි අතර, පාර්ලිමේන්තුව දැනට පනවා ඇති නීති අභිබවා මෙම පළාත් සභා නීති ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.පසුගිය දින පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරයේ දී හිටපු මහ ඇමැති සී.වී. විග්නේෂ්වරන් හා ගජේන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම් යන මන්ත්‍රීවරුන් දෙපළ කළ ජාතිවාදී ප්‍රකාශවලින් පැහිදිලි වන්නේ අනාගතයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීය පැවැත්මට බලවත් තර්ජනයක් අත්‍යාසන්න බවයි. මෙම තත්ත්වය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණයක් පැවැත්වීම දුරු කරගත හැකි අනතුරක් යළි කැඳවා ගැනීමකි.

මේ නිසා සියල්ල නිවැරදි කරන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් වහා ගෙන ආ යුතුව ඇත. ඊට අදාළ කාර්යයන් පසුවට කල් තබා ඊට පළමුව 19 වැනි සංශෝධනය පමණක් නිවැරදි කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවන අතර, අනෙකුත් සංශෝධන ද කඩිනමින් කළ යුතුය. එසේ නොකළහොත් එය රජයට ලැබී ඇති ජනවරමට එදිරිවීමකි.බහුතර ජනතාව තුනෙන් දෙකක විශිෂ්ට ජනවරමක් රජයට ලබා දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට හා ඒකීය භාවයට විරුද්ධ ව විවිධ විජාතික බලවේගවල මැදිහත් වීමෙන් ගෙන එනු ලැබ ඇති භයානක විධිවිධාන වහා නිවැරදි කිරීමටය. එය සිදු නොකොට පසුවට කල් දැමීම ජනතාවට කරන බලවත් අසාධාරණයකි. එබැවින් 19 වැනි සංශෝධනය පළමුව සිදු කොට, ඊටත් වඩා වැදගත් සංශෝධනයන් පසුව සිදු කිරීම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස් රජය ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතු බව අපගේ අදහසයි.

ව්‍යවස්ථාවට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළත් කර ඇති මෙම විධිවිධාන අවලංගු කිරීමට වහා පියවර ගත යුතුය. එම නිවැරදි කිරීම් සිදු නොකොට පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වනු ලැබුවහොත් 13 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නිසැකවම ව්‍යාර්ථ වනු ඇත. මෙම පළාත් සභා ක්‍රමය හරහා ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇමැති මණ්ඩල 10ක් ක්‍රියාත්මක වීමත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් හා වරප්‍රසාද සැලසීමත් පළාත් සභා ඡන්දයක් සඳහා අතිවිශාල මුදලක් වියදම් කිරීමත් නිසා සිදු වන ආර්ථික අවපාතය සැබැවින්ම අපට දැරිය නොහැකි වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන මගින් බලය විමධ්‍යගත කිරීමෙන් ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රශ්න හා ගැටලු පහසුවෙන් විසඳාගත හැකි වනු ඇත. බහුතරයක් වූ මහජනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනාත්මක අනාගතයක් පිළිබඳ මහත් බලාපොරොත්තු තබා ඇති අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා වෙත අප කරුණාවෙන් දන්වා සිටින්නෙ නව ව්‍යවස්ථාවක් මගින්, වියවුල් ව ගිය රාජ්‍ය ව්‍යහුය සුදුසු පරිදි ප්‍රතිව්‍යහුගත කරන තෙක් පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා ඒවා පණගැන්වීමට කටයුතු නොකරන ලෙසත් 13 හා 16 වැනි සංශෝධනවල හඳුන්වා දී ඇති භයානක ප්‍රතිපාදන වහා අවලංගු කිරීමට නොපමා ව අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත්ය. ජනතාව රජයට ලබා දුන් විශිෂ්ට ජනවරම අර්ථවත් කළ හැක්කේ එලෙසින් බව අපි උදක්ම විශ්වාස කරමු.යුතුකම සංවාද කවය
www.yuthukama.com
Like us on facebook : https://www.facebook.com/yuthukama

Labels

-ලසන්ත වික්‍රමසිංහ "බිල්ලො ඇවිත්" - යුතුකම සම්මන්ත්‍රණය ගම්පහ 1505 2005 සහ 2015 2009 විජයග්‍රහණය 2015 BBS Budget cepaepa ETCA GENEVA NGO NJC Operation Double Edge Political S. අකුරුගොඩ SITP ඉන්දු ලංකා ඊළාම් ඊළාම්වාදී ඒකීය ඕමාරේ කස්‌සප චින්තනය ජනාධිපතිවරණය ජනිත් විපුලගුණ ජනිත් සෙනෙවිරත්න ජයග්‍රහණය ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි ජයන්ත මීගස්වත්ත ජවිපෙ ජාතික ආරක්‍ෂාව සාම්පූර් ජාතික එකමුතුව ජාතික ඒකාබද්ධ කමිටුව ජාතික බලවේග ජාතිකවාදය ජාතිය ජිනීවා ජිනීවා යෝජනා ජීවන්ත ජයතිස්ස ඩිහාන් කීරියවත්ත තාරක ගල්පාය තිවංක අමරකෝන් තිවංක පුස්සේවෙල තිස්‌ස තී‍්‍ර රෝද රථ ත්‍රිකුණාමල නාවික හමුදා මූලස්‌ථානය ත්‍රිකුණාමලය ත්‍රීකුණාමලයේ ආනන්ද දකුණු අප‍්‍රිකානු දර්ශන කස්තුරිරත්න දර්ශන යූ මල්ලිකගේ දසුන් තාරක දහතුන දිනාගනිමුද දිවයින දුලන්ජන් විජේසිංහ දෙමුහුම් අධිකරණය දේවක එස්. ජයසූරිය දේවපුරගේ දිලාන් ජාලිය දේශපාලන ධනේෂ් විසුම්පෙරුම ධර්මන් වික්‍රමරත්න නලින් නලින් ද සිල්වා නලින් සුබසිංහ නලින් සුභසිංහ නලින්ද කරුණාරත්න නලින්ද සිල්වා නසරිස්‌තානය නාමල් උඩලමත්ත නාරද බලගොල්ල නාලක ගොඩගේවා නාවික හමුදා කඳවුර නිදහස නිදහස් අධ්‍යාපනය නිර්මල කොතලාවල නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි නිසංසලා රත්නායක නීතිඥ කණිෂ්ක විතාරණ නීතිඥ සංජීව වීරවික‍්‍රම නීල කුමාර නාකන්දල නෝනිස් පරණගම වාර්තාව පාවා දීම පාවාදෙමුද පැවිදි හඬ පුනර්ජි දඹොරගම පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි පූජ්‍ය බෙංගමුවේ නාලක හිමි පූජ්‍ය මැදගම ධම්මාන්නද හිමි පොඩි මෑන් ගේ සමයං පොත් ප්‍රකාශකයන් පොදු අපේක්‍ෂයා ප්‍රකාශ් වැල්හේන ප්‍රදීප් විජේරත්න ප්‍රසංග සිගේරා බණ්ඩාර දසනායක බම්බුව බලු කතා බිල්ලො ඇවිත් බුදු දහම බෙංගමුවේ නාලක බෙංගමුවේ නාලක හිමි බෙදුම්වාදය බෙදුම්වාදී බෞද්ධයා භාෂාව මතීෂ චාමර අමරසේකර මතුගම සෙනවිරුවන් මනෝඡ් අබයදීර මනෝහර ද සිල්වා මනෝහර සිල්වා මරක්කල මහ නාහිමි මහාචාර්ය ජී. එච්. පීරිස් මහාචාර්යය ගාමිණි සමරනායක මහින්ද මහින්ද පතිරණ මහින්ද රනිල් මහිම් සූරියබණ්ඩාර මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමි මානව හිමිකම් මාමිනියාවේ ඒ. පී. බී. ඉලංගසිංහ මාලින්ද සෙනවිරත්න මැදගොඩ අභයතිස්ස නාහිමි මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි මිලේනියම් සිටි මුස්‌ලිම් මෙල්බර්න් අපි මෛත්‍රිපාල මොහාන් සමරනායක යටත්විජිතකරණය යටියන ප්‍රදිප් කුමාර යටියන ප්‍රදීප් කුමාර යුතුකම යුතුකම ප්‍රකාශන යුධ අපරාධ රණ විරුවා විජයග්‍රහණයේ දිනය විජේවීර වෙනස සැපද සංගීතය සජින් සභ්‍යත්ව රාජ්‍යය කරා සරච්චන්ද්‍ර සීපා හෙළ උරුමය

පාඨක ප්‍රතිචාර

ලිපි ලියූවෝ

Copyrights © 2014 www.yuthukama.com Designed By : THISAK Solutions